Regulamin konkursu „Konkurs noworoczny”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs noworoczny” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Yango Sp. z o.o. ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach Instagram oraz Facebook należących do firmy YANGO. Konkurs nie jest powiązany z żadnym z wyżej wymienionych portali.
 4. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.). „Regulamin Konkursu” nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Yango Sp. z o.o.
 4. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Yango Sp. z o.o.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
 6. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi spełnić warunki podane w opisie konkursu.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: Wybrane przez Uczestnika produkty firmy Yango Sp. z o.o.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje Yango Sp. z o.o. spełniająca wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@yango.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie nagrody zwycięzcy jest firma Yango Sp. z o.o.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu –  niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.yango.pl

Administratorem danych osobowych jest firma YANGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa, NIP: 5213680748, REGON: 147469958. Kontakt e-mail: ado@yango.pl
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.