Oferta promocyjna:

YANGO Sp. z o.o. prowadzi dużą Promocję lojalnościową w całej Polsce pod umowną nazwą „5% GRATIS”.

YANGO Sp. z o.o. daje wszystkim klientom możliwość kupienia suplementów diety Kurkuminy95™ 120 kapsułek oraz Boswellia 65™ 120 kapsułek w cenie niższej o 5% w stosunku do ekwiwalentu, czyli dwóch opakowań suplementu diety Kurkumina95™ 60 kapsułek lub Boswellia 65™ 60 kapsułek.

Niniejsza Promocja obejmuje pozycje towarowe: Kurkumina 95™ 120 kapsułek oraz Boswellia 65™ 120 kapsułek.

Pozycje towarowe objęte promocją są oznaczone czarnym napisem na żółtym tle „5% GRATIS”.

Organizator promocji: YANGO Sp. z o.o., ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa, Polska.

Oznaczenie terminów wykorzystywanych w niniejszym tekście:
• Promocja – przedsięwzięcie marketingowe, zawierające w sobie wprowadzenie na rynek, popularyzację wśród konsumentów i stymulowanie zbytu towarów, produkowanych pod marką YANGO.
• Uczestnik Promocji – osoba, której sprzedawany jest Towar Promocyjny.
• Towar Promocyjny – Suplement diety Kurkumina 95™ 120 kapsułek oraz Boswellia 65™ 120 kapsułek, ze specjalnym oznaczeniem promocyjnym „5% gratis” na żółtym tle.

1. Warunki ogólne przeprowadzenia promocji:
1.1. Promocja prowadzona jest w celu ukształtowania i podtrzymywania znajomości oraz lojalności wobec Towaru, a także zdobycia nowych konsumentów YANGO sp. z o.o.
1.2. W promocji bierze udział jedynie Towar Promocyjny.
1.3. Informacja o warunkach Promocji w przystępnej formie umieszczona jest na oficjalnej stronie internetowej Yango Sp. z o.o.
1.4. Informowanie o zasadach Promocji dokonywane jest za pomocą anonsu Promocji oraz umieszczenia oficjalnych zasad Promocji na oficjalnej stronie internetowej Yango Sp. z o.o.
1.5. Organizator Promocji pozostawia sobie prawo do zmiany czasu przeprowadzenia i warunków Promocji, o czym informuje na oficjalnej stronie internetowej Yango Sp. z o.o.

2. Ogólne warunki uczestnictwa w promocji:
2.1. W celu uczestnictwa w promocji należy kupić suplement diety Kurkumina 95™ 120 kapsułek lub Boswellia 65™ 120 kapsułek, ze specjalną naklejką promocyjną „5% GRATIS”, na żółtym tle w dowolnym punkcie handlowym lub sklepie internetowym w Polsce, gdzie jest taki towar.
2.2. Kupując Towar Promocyjny, uczestnik promocji automatycznie zgadza się z jej warunkami.
2.3. Kupując Towar Promocyjny w okresie przeprowadzenia Promocji, Uczestnik Promocji nie uiszcza żadnej dodatkowej opłaty związanej z uczestnictwem w tej Promocji, poza samą ceną Towaru Promocyjnego.
2.4. Do uczestnictwa w Promocji zapraszani są zdolni do czynności prawnych obywatele na terytorium Polski. Uczestnicząc w Promocji uczestnik promocji zgadza się i tym samym potwierdza fakt zapoznania się i całkowitej zgody z niniejszymi Zasadami.

3. Okres przeprowadzenia promocji:
Okres przeprowadzenia Promocji pod umowną nazwą „5% GRATIS”: od daty rozpoczęcia sprzedaży Towaru Promocyjnego konsumentowi końcowemu w dowolnym punkcie handlowym lub sklepie internetowym na terytorium Polski.

4. Terytorium przeprowadzenia promocji:
Promocja odbywa się na całym terytorium Polski.

5. Ograniczenia:
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, pożar, powódź, działania wojenne o dowolnym charakterze, blokady, znaczące zmiany w prawie, obowiązującym na terytorium przeprowadzenia Promocji, inne okoliczności pozostające poza wolą Organizatora.
5.2. Uczestnicząc w Promocji uczestnik promocji tym samym potwierdza fakt zapoznania się z niniejszymi Zasadami Promocji oraz swoją całkowitą i bezwarunkową zgodę z nimi. Naruszenie przez Uczestnika Promocji tych zasad lub odmowa Uczestnika Promocji należytego wykonania tych Zasad (czyli trybu i terminów uczestnictwa w Promocji itd.) uważane jest za odmowę Uczestnika uczestniczenia w Promocji, przy czym osoba taka nie ma prawa do otrzymania od Organizatora Promocji jakiejkolwiek rekompensaty.
5.3. W przypadku zaistnienia sytuacji, dopuszczającej niejednoznaczną interpretację niniejszych Zasad, wszelkich kwestii spornych i/lub pytań, nieuregulowanych przez niniejsze Zasady, ostateczna decyzja podejmowana jest przez Organizatora Promocji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.